XESTIÓN DO CENTRO

ÓRGANOS DE GOBERNO.

Unipersoais

Forman este equipo directivo:

 • Directora/Titular
 • Xefe de Estudos.
 • Secretario/a.

As súas funcións axústanse ao lexislado no artigo 132 da “Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación” así como no lexistado nos artigos 27, 34 e 35 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Orgánico das escolas de Educación Infantil e Colexios de Educación Primaria.

Tan só un sistemático traballo en equipo pode favorecer a coherencia e a continuidade de acción formativa que realiza o claustro, impulsando e coordinando a elaboración, aplicación e avaliación do Proxecto Curricular de Centro, así como a programación e realización das actividades de formación permanente do profesorado.

Colexiados

 • Consello Escolar.

 A súa composición, atribucións e funcións axustaranse ao disposto nos artigos 126 e 127  da “Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación”

 • Claustro de Profesores

A súa composición, competencia e funcionamento axústase ao regulamentado nos artigos 128  e 129 da “Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación”

EQUIPOS DOCENTES.

Equipos de ciclo

Cada ciclo disporá dun coordinador elexido entre os seus membros. A periodicidade das reunións quedará fixada na Programación Xeral Anual.

Son funcións dos equipos de ciclo:

 • Completar, revisar e adaptar o currículo do ciclo correspondente.
 • Elaborar as Programacións de aula.
 • Coordinar a marcha do ciclo.
 • Canalizar iniciativas do profesorado e promover o intercambio de experiencias.
 • Facilitar a integración e a educación na diversidade e cando proceda facilitar a flexibilidade de agrupamento dos alumnos/as.
 • Promover actividades.

Comisión de Coordinación Pedagóxica

A composición, organización e as competencias da coordinación pedagóxica son as que se establecen nos artigos 61 e 62, Capítulo II, título III, do Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Orgánico das escolas de Educación Infantil e Colexios de Educación Primaria.

Está constituído por:

 • Directora (Presidenta)
 • O Xefe de estudos.
 • Os Coordinadores de ciclo.
 • Especialistas en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica
 • Coordinador do Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Equipos de dinamización da Lingua Galega

Será o encargado de impulsar o cumplimento da lexislación en materia de Normalización Lingüística e de potenciar as actividades que se consideren máis idóneas.
Este equipo estará formado por un profesor/a de cada ciclo, nomeados polo Director/a.
As actividades realizadas polo equipo quedarán rexistradas na Programación Xeral Anual (P.X.A.)

Equipo de actividades complementarias e extraescolares

Está constituído por un xefe/a nomeado polo Director/a e polos profesores/as que participan nela.

Reuniranse trimestralmente e as súas actividades quedarán incluídas na P.X.A.

Titorías

Cada profesor/a desenvolverá, ademais das súas tarefas específicas, a acción titorial sobre un grupo de alumnos e alumnas de forma que teña continuidade ao longo de cada ciclo.

Son funcións do titor/a:

 • Coñecer as características personais de cada alumno ou alumna.
 • Levar rexistros de asistencia, avaliación, boletíns e conduta.
 • Seguir o proceso académico de cada alumno e alumna.
 • Dirixir os aprendizaxes dos alumnos e alumnas axudándolles a superar as dificultades que atopen.
 • Programar e coordinar actividades de recuperación.
 • Orientar aos alumnos e alumnas no seu proceso formativo.
 • Informar aos pais/nais sobre a evolución persoal, integración no Centro e rendemento académico dos alumnos ou alumnas.
 • Estimular a participación dos seus alumnos e alumnas nas actividades educativas.
 • Asistir ás reunións dos distintos Equipos Docentes, colaborando cos seus respectivos coordinadores.
 • Atender aos alumnos/as nos períodos de recreo ou entre clases.

Co fin de facilitar a relación dos profesores/as-titores cós pais/nais, fixarase na Programación Xeral Anual o horario de atención aos pais-nais.